Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2015

gentlemadman
8312 a733

May 29 2015

1919 5886 500
Reposted fromAdasyd Adasyd viamigdalowe migdalowe
0667 7bfc
Reposted fromtron tron viasamuso samuso
gentlemadman
5789 d718 500
Reposted fromdepressiverealism depressiverealism

May 27 2015

gentlemadman
5764 57b0
Reposted frommisza misza viadepressiverealism depressiverealism
gentlemadman
7318 514c
gentlemadman
1870 fff7
6492 cc95
gentlemadman
Bovaryzm – postawa rozczarowania wiążąca się z poczuciem niezgodności pomiędzy wyidealizowanym obrazem własnej osoby a rzeczywistością. Jednostki przejawiające taką postawę są wiecznie niezaspokojone, skłonne do egzaltacji i zachowań romantycznych, przy jednoczesnym deprecjonowaniu rzeczywistości.
3454 eded 500
Reposted fromnoctemdreamer noctemdreamer viamigdalowe migdalowe

May 19 2015

1583 fa0b 500
Reposted fromkimik kimik viainsanedreamer insanedreamer
gentlemadman
9773 be24 500
Reposted fromuoun uoun viainsanedreamer insanedreamer
9914 adf1
Reposted fromPopoPicasso PopoPicasso viamigdalowe migdalowe
8158 df4a
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
3733 90c8 500

refutes:

glow bright

May 05 2015

gentlemadman
2857 42db
Reposted fromtwice twice viaxmonroex xmonroex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl