Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

gentlemadman
5964 d96a 500
Reposted fromizutu izutu viadepressiverealism depressiverealism
gentlemadman
gentlemadman
gentlemadman
gentlemadman
7490 b906 500
ok
Reposted fromqb qb viadepressiverealism depressiverealism

June 13 2015

gentlemadman
gentlemadman
image
Reposted fromtron tron vianoisetales noisetales
gentlemadman

June 05 2015

gentlemadman
8677 3246
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viasamuso samuso

June 04 2015

gentlemadman
8515 d2f0
gentlemadman
"Prawie wszystkie nasze nieszczęścia biorą się stąd, że nie umiemy usiedzieć w swoim pokoju" powiada mędrzec, Pascal, jeśli się nie mylę, wzywając tym samym do zacisznej celi wszystkich szaleńców szukających szczczęścia w nieustannym ruchu i prostytucji, którą mógłbym nazwać fraternitarą, gdybym chciał się posłużyć pięknym współczesnym językiem.


Charles Pierre Baudelaire - Sztuczne Raje.

June 03 2015

gentlemadman
gentlemadman
2013 619e
Reposted fromusual usual viadepressiverealism depressiverealism

June 02 2015

gentlemadman
0637 f9cc 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaxmonroex xmonroex

June 01 2015

gentlemadman
1228 e44a 500

Melting Tar, New Delhi

(Source: dpa)

7587 cbf3 500
Reposted frombaboooshka baboooshka viainsanedreamer insanedreamer
gentlemadman
Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
Reposted fromsfeter sfeter viadepressiverealism depressiverealism
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl